I. rész

A Gutkeledek

 

 

 

 

I. fejezet

A Gutkeledek eredete

 

 

 

1. A Gutkeledek megjelenése Magyarországon

Az e nemzetségből származókról a 13. századtól vannak okleveles adatok. Eredetükről többféle állítás, elképzelés látott napvilágot az idők folyamán.

 

1326-ból ismert a nemzetség egyik ágának folyamodványa, és az ennek alapján kiállított adománylevél, mely a Somogy megyei Koppányt leverő Weissenburgi Vencelint a Gutkeled nemzetség ősének nevezi, és az oklevél szerint még ő kapta Szent Istvántól Rakamaz, Nyír-Bátor (Nyírbátor), Pócs (Máriapócs), Ábrány (Nyírábrány), és Nyíregyház (Nyíregyháza) nevű falvakat. Az ő leszármazottja volt Salamon király híres vitéze, Bátor Opos, aki egy monda szerint legyőzte az Ecsedi-lápban rejtőző sárkányt, és akitől az egyébként Gutkeled nemzetségbeli Báthoryak is származtatták magukat. Azért került sárkányfog a Gutkeled nemzetség családi címerébe, mert Szent István idején élt ősük, Vid legyőzte az Ecsedi-láp sárkányát. Ennek azonban aligha van egyéb alapja, mint az, hogy a Szabolcs mellett lévő, Vencelin nevére emlékeztető Vencsellő falu már 1326 előtt a Gutkeled nemzetség egyik birtokaként van számontartva.

 

 

2. Sváb származási elmélet

Kézai Simon állítása szerint viszont a Gutkeled nemzetség elődei, három testvér (Gut, Keled és Dorog) Péter király idejében jöttek hazánkba Svábországból, Stof (Hohenstaufen) várából származtak. Gut és Keled ispánok 1093-ban és 1111-ben szerepelnek oklevelekben.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Orseolo Péter          Aba Sámuel

 

Történelem

1038-ban - hét évvel fia halála után - Szent István meghalt, utódja unokaöccse - lánytestvérének és Orseoló Ottónak a fia - Péter került a trónra. Őt a magyar urak elűzték és Aba Sámuelt választották királlyá, de Péter - III. Henrik német király segítségével - a ménfői csatában visszaszerezte a trónt. Később, amikor a megvakított Vazul fia, András herceg hazatért, Péter menekülni próbált, de Székesfehérvár közelében megölték.

 

A mai Göppingen mellett található hohenstaufeni vár azonban csak 1070 körül épült meg.

--------------------------------------------------------------------


 

FORRÁSOK

 

Ezen hivatalosnak tekinthető álláspontot a különböző források így színesítik:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kézai Simon: Magyar krónikája/Gesta Hungarorum
(1283)

 

"Hanem az után Péter király idejében jőnek bé Kelad és Gúth testvérek a svábok nemzetségéből; Stof várából erednek."

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kálti Márk: (Bécsi) Képes Krónika (1358)

"Gutkeled nemzetségéről sokat beszélnek, bizonyos azonban, hogy Péter király hozta be őket segítségül, amikor Henrik császárhoz menekült. A svábországi Stauf várából eredtek, ahonnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség Svábország főembereiből való, örökségükre ugyan szegények, de említett hazájukban derék, hatalmas emberek. Gutkeled nemzetsége Salamon király, László és Géza hercegek idejében emelkedett fel. E nemzetség ugyanis akkor két részre szakadt, egyik a hercegekkel tartott, másik Salamonnal; kiváltképpen Videt emlegetik ebből a nemzetségből, akit – mint mondják – Salamon magasztalt fel."

Kálti Márk székesfehérvári őrkanonok

 

Kézai állítását erősíti meg a Képes krónika szerzője is, kiszínezve, s megtoldva azt: A Gutkeled nemzetség elődeit III. Henrik császár küldte hazánkba Péter király megsegítésére. Megjegyzésként fűzve hozzá, hogy a nemzetség már Svábországban is az előkelők közé tartozott, tagjai szegények voltak ugyan, de jámborok, és vitézek, s azon Stof, vagyis Stauf várából származtak, ahonnan Frigyes császár. A nemzetség nagyra emelkedését a Salamon király és Gécse (Géza), meg László hercegek közt dúló viszálykodásnak tulajdonítja, mert akkor e nemzetség két részre oszlott. Egyik rész a herceghez ragaszkodott, a másik Salamonhoz; különösen pedig Vid ispán, akit némelyek állítása szerint Salamon király a nemzetség többi tagjai felett kitüntetett.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest (1857-1868)

" Legbizonyosabb, hogy a Guthkeled nemzetség tagjai a Németországba futott Péter király segélyére mentek Stoph várából, és vele jöttek hazánkba. Salamon és Gejza királyok idejében emelkedtek föl"

 

Kézai és a Képes krónika állítását veszi alapul Nagy Iván is az e nemzetségből származó Báthory család eredetét leíró művében.

Nagy Iván (Balassagyarmat, 1824.– Horpács, 1898.) az egyik legnagyobb hatású magyar genealógus, heraldikus, történész.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

3. Skót származási elmélet

 

 

Nyáry Krisztina (gutkeled Várday leszármazott) naplójában 1626-ban így ír:

"Volt egy Edmundus nevő angliai király, Eduardus angliai királynak unokája, öregebbik Edmundusnak penig a fia, ki az is angliai király volt. Az megírt Edmundusnak halála történvén circa annum dni 998, maradott két fia: Edmundus és Eduardus, ezen két királyfiak egy Canutus nevő Anglia napnyugoti részének királyátúl kiűzettetvén Angliábúl, jöttek Pannóniában, azaz Magyarországban Henric császár és Szent István magyarországi király ideiben. Ezen ifjabbik Edmundusnak fia volt Ottó, amely elsőben adta Szent István szolgálatjára magát…”

--------------------------------------------------------------------

Malcolm és Margit egy korabeli miniatúrán

Malcololm és Margit

 

III. Malcolm

III. Malcolm

Történelem

Száműzött Eduárd (angolul Edward the Exile, más néven Edward Ætheling, 1016 - 1057. augusztus) II. Edmund angol király és Ealdgyth fia volt. Azért kapta a Száműzött melléknevet, mert életének nagy részét Angliától távol töltötte. 1016-ban a dánok lerohanták Angliát és I. Kanut dán király őt és testvérét, Edmundot száműzte a kontinensre. Eduárd még csak néhány hónapos volt, amikor Olof svéd király udvarába vitték (aki Kanut féltestvére vagy mostohatestvére volt), azzal az utasítással, hogy öljék meg. Ehelyett Eduárdot titokban Kijevbe vitték, ahol Olof huga, Ingigerd volt a királynő. Onnan Magyarországra vezetett az útjuk, ahol Ingigerd sógora, I. András magyar király uralkodott.

 

Eduárd Magyarországon megházasodott, felesége Árpád-házi Ágota volt. Gyerekük Skóciai Szent Margit (1045?-1093), akit 1250-ben szentté avattak.

--------------------------------------------------------------------

 

Fest Sándor (1883-1944) filológus szerint az angol hercegi vendégek inkább Anasztázia királyné udvarában, Zemplénben élhettek. Fest vélekedését erősítené, hogy András király második fia Dávid és Skóciai Szent Margit együtt nevelkedhettek a királyné mellett, s ezért adta volna Szent Margit egyik fiának a Dávid nevet.

 

Nem zárhatjuk ki azonban azt sem, hogy a vendégek a dukátus területén éltek, hiszen a Gutkeled nemzetség tagjainak többsége, a zempléni, nyíri, borsovai és bihari Gutkeledek, Géza és László hercegekkel tartottak az 1074-es mogyoródi csatában míg a kisebbség Vid ispán vezetésével, Salamon királlyal. A nemzetség megosztottságában, és politikai elkülönülésében nyilvánvalóan szerepet játszott, hogy „a nemzetség egyik ága (Vidé) a királytól kapott Fejér megyei birtokokon (Gut környékén) élt, a másik pedig a hercegekhez tartozó dukátusi területen, főként a nyírségi Gut környékén.”

--------------------------------------------------------------------


 

 

Történelem

A mindenkori dux az ország harmadát, a Tiszától keletre eső országrészt és Nyitra vidékét kormányozta, hatalmának súlypontja pedig Biharban volt. A hercegségben saját udvart tartott és uralkodói jogokat gyakorolt, pénzt veretett, csupán a külpolitikában nem kapott szuverenitást. A hercegség gazdasági és katonai potenciálját az 1048-ban hazatért Bélának elsősorban arra kellett felhasználnia, hogy egyrészt András politikájának megfelelően segítse a feudális állam- és egyházszervezet kiépítését és megszilárdítását a peremterületeken, másrészt támogatnia kellett a királyt egy esetleges német háború esetén, ami Péter bukása miatt állandóan várható volt. A várakozásnak megfelelően III. Henrik 1051-ben és 1052-ben két hadjáratot is vezetett Magyarország ellen, de mindkétszer látványosan kudarcot vallott.

--------------------------------------------------------------------

 

A Gutkeled nemzetség ősei képzett és hűséges emberek lehettek, legalábbis erre következtethetünk abból, hogy Magyarországon igen rövid idő alatt igen nagy hatalomra tettek szert. Külön is ki kell emelnünk a korábban említett Vid bácsi ispánt, akinek neve már az 1055-ös tihanyi alapítólevélen is szerepel. Krónikáink tanúsága szerint ő volt az, aki Salamon király rossz szellemeként az uralkodót Géza és László hercegek elpusztítására ösztökélte, szemet vetve állítólag a dukátusra is. Vid a mogyoródi csatában halt meg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szent László király Vid ispánról

A még megcsonkítatlanul fekvő holttestét meglátva László herceg így sóhajtott fel: „Fájlalom halálodat, bár mindig ellenségünk voltál; bárcsak életben maradtál és megtértél volna, és a békét erősítetted volna meg közöttünk! De csodálkozom, miért akartad a hercegséget, hiszen nem a hercegek nemzetségéből származtál, miért kívántad a koronát, mikor nem királyok véréből való voltál?”

Szent László király 1600 körül Olaj, fa, 103 x 101,3 cm Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tomory Zsuzsa                               Szarmata lovas

a Chester-i Grosvenor Múzeumból

 

 

Történelem

Tomory Zsuzsa: AZ ARTHUR LEGENDAKÖR MAGYAR KAPCSOLATAI

A felszínre kerülõ adatok alapján pedig fel kell ismernünk, hogy az európai történelem különbözõ neveken ismert szereplõi: a hunok, alánok, szarmaták, jazigok, pannonok, ionok éppen úgy magyarok, mint ma a jászok, palócok, székelyek, matyók, sárköziek, csángók.

 

Nem sokkal Kr.u. 20 után a jazigok átkeltek a Kárpátokon, s a magyar Nagyalföldön telepedtek le a Tisza és a Duna közén, jász név alatt máig is ott élnek, s éppen úgy részei a magyar nyelv és mûveltségi körnek, mint a megelõzõ századokban. Jazig területeken a sírok


 kellékei között új tárgy jelenik meg: a tarisznya — melyben vaskés, vasár, tûzkõ és néha köszörûkõ volt elhelyezve. Uralkodó osztályuk továbbra is ásott sírokba temetkezett, ennek szép példája a Pannonia kellõs közepén lévõ Szilben feltárt sírjuk. Ez minden valószínûség szerint egy szarmata herceg sírja, ki Kr.u. II. századbeli egyik harcukban esett el.

 

--------------------------------------------------------------------

Scottish poet William Drummond (1585 - 1649)

 

Laszlovszky József Edward herceg kíséretéről azt írja: „Figyelembe véve ugyanis a hercegek menekülését, érkeztek Magyarországra, hosszabb skandináviai és oroszországi száműzetést követően, nem gondolhatunk nagy tömegű, angol kíséretre. 1057-es hazatérésükkor pedig minden bizonnyal angol származású kísérőik is hazatérhettek, hiszen úgy tűnt, hogy uruk, Edward Aetheling hamarosan az angol trónra léphet.”

 

Egy skót verses krónika felsorolja a hazatérő herceg kíséretét, szám szerint tizenhat nemest. Ismert Edward magyar kísérőinek skóciai letelepedése is. Egyes skót klánok, például a Drummond, a Leslie, a Borthwick, vagy az egyik Anderson klán ma is büszkén vallja magyar eredetét.

--------------------------------------------------------------------

 

A Drumond, Leslie és Borthwick clan címere

 

4. Jazig -szarmata származási elmélet

 

Leonhardus Uncius (1550 e.–1584 u.) erdélyi szász humanista költő a Poematum libri septem de rebus Ungaricis Leonhardo Uncio Transylvano auctore (Cracoviae, 1579) című, a magyar történelemről írott verseskötetében Báthory István lengyel királyt félig-meddig lengyel származásúnak állítja be. Őseit a Kárpát-medencében a népvándorlás során megtelepült jazigokban (jasiges) jelöli meg, ezek pedig a kor hiedelme szerint a szarmaták egyik ágához tartoztak.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

5. Gót származási elmélet

 

Bethlen Farkas a Báthoryak őseiről

"Ennek a családnak az eredetét egyesek régebben Bathustól, Pannónia királyától vezették le, akitől az idők során a Bathok vagy Balthák családja származott. Mert Baltha gót nyelven merészt jelent, (magyarul Báthor); innen származott Alarik, a vizigótok királya, az ő halála után pedig Ataulf hasonlóképpen a vizigótok királya lett. Hogy ezek milyen nagyhírűek voltak, Bonfinius tanúsítja. Az ő utódaik kedvezőtlen körülmények miatt Alemanniába költöztek.

 

Innen az ugyanebből a nemzetségből származó vazenburgi Vencellinus Szt. István király alatt visszatért Pannóniába

 és oly jó viszonyba kerül vele, hogy a pannóniai (dunántúli) nemesség feje lett, s méltónak mutatkozott arra, hogy az isteni királynak Kupa [Koppány] az utolsó somogyi vezér elleni hadjáratában az egész sereg fővezére legyen.” Vazenburgi Vecellinnek a dédunokájától, Mártontól származott Bátor Opos, s tőle a Báthory család. Bátor Opos, aki a krónikairodalom szerint Salamon király hű vitéze volt.

Bethlen Farkas (1639–1679)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. Besenyő származási elmélet

 

A magyar történelem tanulmányozása során alig találunk olyan tényeket, következtetéseket, amelyet idegen érdekek a Magyar Tudományos Akadémia aktív közreműködésével ne ferdítettek volna el. Ezért bátorkodik a szerkesztő az MTA állításpontjával ellentétes, talán nem magyar ellenes szemléletű véleményt formálni saját családja őseiről.

-----------------------------------------

 

Dr. Karácsony János A magyar nemzetségek (1900)

A bátorítást Dr. Karácsony János könyve adta:

 

Az egyik -meg nem nevezett leszármazott- 1326-ban Weissenburgi Vencelint csak azért tartja a Gutkeled nemzetség ősének, mert Vencsellő falu az ő nevére hasonlít és e környék a Gutkeledek ősi birtoka..

 

Kézai Simon szerint viszont 3 testvér érkezett Stauf várából.

Dr. Karácsony János                                                                                                                       Dr. Karácsony János

A magyar nemzetségek

 

Káldi Márk már színezi a történetet, itt a Gutkeledek már III. Henrik császár küldötte őket Orseoló Péter magyar király segítségére. Mintegy magyarázva a Gut nevet; a Gutkeled nem tagjai jámborok és vitézek.

 

Dr. Karácsony János: "Ezek azonban mind csak tapogatódzások, esetleg a biztos tudás hiányának palátolgatásai. Annak pl. hogy Salamon király gonosz tanácsadóját, Vid bácsi ispánt, Gutkeled nembelinek véli, alig lehetett egyéb alapja, mint az, hogy e Vid egykori birtoka, a szerémmegyei Bodzás (Buziás) a XIV. század elejére a Gutkeled nemzetség kezén volt. Német eredetnek sem a legrégibb és kedvteléssel használt személynevekben, sem a nemzetség ősi birtokainak helyneveiben nincs nyoma, sőt ellenkezőleg a sopronmegyei, ma közönségesen Margarétának és Trausdorfnak hívott helységek, míg e nem tagjai bírták, Majád és Dorog nevet viseltek."

-----------------------------------------

 

A Gutkeledek a besenyő Tomaj nemzetség egyik ága. A Tomaj nemzetség alapítója Thonuzóba besenyő vezér leszármazottai a Talmács törzsből. Anonymus szerint a besenyők Kunországból érkeztek Taksony vezér behívására 950-es évek második felében a Kárpát-medencébe. Feladatuk a határőrizet és testőrség a királyi udvarban. Ha Orseoló Péter kíséretében testőri feladatot látták el, azt a Szent Korona nevében és nem csatlósaként tették. Tény, hogy Orseoló menekülésekor Székesfehérváron úgy ölték meg, hogy a Gutkeledek nem voltak ott és ez nem törte meg karrierjüket, dinasztiát alapítottak. Alapvetően az ősi (őskeresztény) Táltos vallás hívei voltak, de az általuk alapított településeken biztosították a római katolikus vallásgyakorlást, ahogy Tonuzóba sem tért át, de gyermekei már felvették a római katolikus vallást.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tarnaszentmiklós címere

Történelem

Kállai István és Dr. Kovács Béla (1998): Tarnaszentmiklós évszázadai:

Nem véletlen viszont a Gútkeled és az Oltumán név újbóli összekapcsolódása. Azért is fontos ez, mert 1234-ig Pély és környéke is a hevesi várispánság birtoka volt. Az Oltumán név a középkori írásokban mindössze hét alkalommal szerepel; 1141-46-ban, 1229-ben, 1234-ben, 1252-ben, 1268-ban, 1313-ban és 1321-ben. Észak-Dunántúlon, Vas-Moson-Komárom megyék találkozásánál is van egy falucsoport Pély-Kömlő-Ény-Vezekény nevekkel. Feltételezésem szerint ott ugyanaz a főúri család lehetett birtokos, mint a mi vidékünkön. Erre az a magyarázat, hogy a középkorban a királyok az egybefüggő nagy birtokok kialakulását megelőzendő egymástól nagy távolságokra levő birtokokat adományoztak hű embereiknek, nem véletlenül hívták ezeket az adományokat hűbéri birtoknak. A honfoglalás után a X. században letelepülő kabar-besenyő vagy korai kun népcsoport vezetőjének nevét őrzi az Oltumán név, emellett még a Jeruka, Kocsordos (Kuchurd családnév) határnév is. A német Gútkeled és a besenyő-kabar Oltumán családok között a kapcsolat a korai időkben házasság útján jöhetett létre, mint az Aba Sámuel és az Árpád-házból származó anyja vagy felesége révén. Sajnos a tatárjárás előtti írásos emlékek hiánya miatt csak feltételezésekre szorítkozhatunk.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehér M. Jenő: Besenyő őstörténet:

Birtokosok voltak az egyik csallóközi Karcsán a besenyő eredetű, vagy legalábbis igen szoros besenyő kapcsolatokkal bíró Gut-Keledek is. Ók azonban nem ősi birtokosok, hanem a Gut-Keled nembeli Lothár, a Várkonyi és a bősi Amadé családok őse 1264-ben királyi adomány folytán megvetvén lábát a Csallóközben, több birtokot, közöttük az egyik Karcsát is megszerezte. Karcsára és Nyékre 1282-ben kapott oltalomlevelet.

 

A Rába partjától a Tátra havasaiig végighúzódó besenyő határőrláncolatnak vezető nemzetségei a Csór, Ete, Gut-Keled, Ják, Kacsics, Kartal, Káta, Osl, Szák, Szécs, Tomaj és a Vezekény, és talán a Zsadány voltak. Ezeknek a nemzetségeknek ebben a folytonosnak tekinthető védelmi vonalban való elhelyezkedését a magyar törzsszervezés magyarázza meg. Ezeknek a nemzetségeknek még a megyeszervezés előtt kellett ezen a hatalmas területen elhelyezkedniük. Ezek a nemzetségek és a vezetésük alá tartozó besenyők azt a területet szállták meg, amelyet a magyarság nem vett teljesen a birtokába. Ezt a területet nyugaton, kelet felől a Rába, északnyugaton a Vág határolta.

 

 

A magyarok a Rábától és a Vágtól nyugatra lévő területet csak 907 után vették birtokukba és bocsátottak gyér Kér, Megyer és Tarján törzsi szállásokat azokra. 907-ben halt meg Árpád fejedelem is. Utána Solt következett a méltóságban. Érthető tehát, hogy Soltra hárul a magyar törzsszövetség nyugati és északnyugati határainak a védelme. Ezért ide hazájukat elhagyó, önként csatlakozó besenyőket telepített.

 

A Thonuzóba besenyő vezértől eredő Tomaj nemzetség a legjobb példát szolgáltatja arra nézve, hogy az ősi nemzetségi birtokokról a XIII. századig eltelt harmadfélszáz esztendő leforgása alatt hogyan ágaztak szét a X. századi megszálló nemzetségek. A Tisza menti, Abádszalók környéki ősi nemzetségi birtokokon kívül Zala vármegyében Lesence-Tomaj vidékén, Szabolcs vármegyében Henye vidékén, Nógrád vármegyében Losonc vidékén, Maros-Tordában Széplak vidékén, Belső-Szolnok vármegyében Lápos környékén és a Szerémségben is voltak Tomaj nembeli birtokok. " Hozzá kell azonban számítanunk a Tomaj nemzetséghez az azzal még a XIII. század elején is nemzetségi alapon osztozkodó, önálló nemzetséggé, a Gut-Keled nemzetséggé alakult, Sopron, Szabolcs és Szatmár vármegyékben birtokos, tulajdonképpeni nemzetségi ágat is. Ezeknek a birtokoknak csaknem mindegyikén találunk ősi Tomaj nembeli személyneveket megőrző birtokneveket, ami kétségtelenül a nemzetségnek az illető területeken még a pogány névadás korában, főleg a X. században való megszállását bizonyítja.

--------------------------------------------------------------------